Kalendář akcí

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.


Bohoslužby se konají každou neděli od 10 hod..

Biblické hodiny ve středu od 16 hod. 

....................................................................................................................................................................................................................Milé sestry, milí bratři ve farních sborech,

v reakci na aktuální mezinárodní dění a před nadcházející nedělí chceme z pověření synodní rady a Diakonie ČCE upozornit na jednu důležitou souvislost k chystaným chrámovým sbírkám.

Po dnešní koordinační schůzce s Diakonií ČCE chceme upřesnit, že veřejná sbírka,
kterou pro tento účel Diakonie otevřela, bude určena výhradně na pomoc přímo na Ukrajině. Konkrétně poputuje například organizacím Otcův dům a Dům milosrdenství, které pečují o sirotky, resp. lidi bez domova v Kyjevě.

Českobratrská církev evangelická spolu s Diakonií dnes uvolnily na tento účel celkem 500.000 Kč. Tyto prostředky jsou nicméně vázány výhradně na pomoc v zahraničí.

Synodní rada proto doporučuje farním sborům, které budou konat sbírku na pomoc Ukrajině, aby její výtěžek zaslaly na Fond sociální a charitativní pomoci, z něhož budou hrazeny další potřeby na tento účel. Z této sbírky lze potom
hradit jak přímou pomoc v zahraničí, tak ale není vyloučena ani jakákoli pomoc v Česku. Z peněz lze financovat například i případnou efektivní pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům na našem území.

Prostředky můžete zasílat na obvyklý sbírkový účet č. 71 71 71 71 71/2700 pod VS: 911700xxxx (kde "xxxx" je číslo vašeho sboru).

Děkujeme za vaši ochotu pomáhat i za podporu např. našim krajanským sborům na Ukrajině, kterou jim opakovaně vyřizujeme.

Aktuální informace zveřejňujeme na webu
www.e-cirkev.cz a Facebooku @Ecirkev.

Přeji vám pokojné dny, jak je to jen v těchto pohnutých časech možné.

Srdečně zdraví

Jiří Hofman


..............................................................................................................


Milí bratři a sestry,

srdečně Vás zvu na prezentaci misionáře Richarda v neděli 27.2.2022 v 10:00 v sále Tesaloniky (Jesenická 52 - Seliko)

Bratr Richard slouží jako počítačový technik v organizaci Wycliffovi překladatelé Bible https://www.wycliffe.cz/, pochází z Anglie, avšak již několik let žije s manželkou a čtyřmi dětmi v ČR. Mluví plynule česky a bude s námi sdílet zkušenosti ze své služby, kterou nyní dělá hlavně na dálku, avšak v minulosti strávil se svou rodinou nějaký čas i přímo na misijním poli v Africe. Určitě se také dozvíme aktuality ohledně probíhajících překladů Bible ve světě.

V rámci setkání proběhne i sbírka na podporu misijní služby Richarda.

Budeme se těšit na společenství s Vámi.

Roman Hota

......................................................................................................................................................................................

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE

Motto: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Matouš 19.13

Postní sbírka 2022

Zůstáváme s lidmi v Libanonu

Milí bratři a milé sestry,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali k účasti na dalším ročníku Postní sbírky.

Také letos vybrané prostředky využijeme na podporu komunitní školy a školky v jižním Bejrútu, kam chodí děti z chudých syrských a libanonských rodin.

Lidé žijící v Libanonu potřebují naši pomoc více než kdy dříve. Tamní ekonomická a politická krize se neustále prohlubuje. V zemi neexistují garantované dodávky elektrické energie. Běžné věci denní potřeby jsou nedostupné nebo dostupné pouze za extrémně vysokou cenu. Krize nejvíc dopadá na již tak zranitelné skupiny lidí.

Význam vzdělání pro děti i v této krizi neklesá, ale naopak roste. Sami jsme si během koronavirové pandemie ověřili, jak je důležité, aby děti a mladí lidé mohli chodit do škol. Vzdělání jim může pomoci stát se užitečnými a aktivními členy společnosti.

Mnoho lidí, kteří měli možnost z Libanonu odejít a uniknout místní krizi, tak učinilo. O to víc si vážíme práce našich kolegů v místním komunitním centru Tahaddi, kteří s potřebnými rodinami zůstávají a neustále hledají cesty, jak je podporovat. Sbírka pro ně není jenom finanční pomoc, ale také praktické vyjádření solidarity, které v této době velmi potřebují.

Sbírka bude probíhat v postní době od 2. března do Velikonoc. Sbírka se koná s podporou synodní rady ČCE. Prosíme o předání této výzvy na jednání Vašeho staršovstva a organizaci sbírky mezi členy Vašeho sboru.

I letos jsou nachystané webové stránky www.postnisbirka.cz, kde najdete podrobnější informace a doprovodné materiály. Tištěné letáky a plakáty prosím objednávejte prostřednictvím formuláře na adrese https://www.diakoniespolu.cz/objednavka/.

Prosíme Vás, přimlouvejte se spolu s námi za děti a jejich rodiny v Libanonu také v modlitbách. Děkujeme Vám.

Se srdečnými pozdravy,


Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce

Pavel Pokorný, synodní senior ČCE

Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE

Číslo účtu postní sbírky: 2400384700/2010, variabilní symbol: 3247xxxx (xxxx = číslo sboru)  

......................................................................................................................................................................................

Vážené sestry, vážení bratři,

zdravíme Vás srdečně z ÚCK na prahu nového roku, jejž otevíráme zamyšlením synodní rady nad
biblickým heslem pro letošní rok:
Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Naše církev se dlouhodobě zabývá tematikou lidských práv u nás i ve světě, má k tomu i svou pracovní komisi. Právě tam vznikl nápad
vyhlášení studentské literární soutěže s lidskoprávní tematikou. Do soutěže se mohou svými eseji zapojit žáci a studenti od 12 do 20 let. Letošní téma "Nejsem rasista, ale..." je spojené s následnou konferencí v Senátu PČR u příležitosti Mezinárodního
dne proti rasismu. Právě tam budou 17. března 2022 slavnostně vyhlášeni vítězové.

Budeme rádi, když budete informace o soutěži sdílet ve svém sboru a okolí, na webu a sociálních sítích. Uzávěrka zaslání prací je 18. února.
Další informace, odkaz na přihlášku najdete tady. Materiály ke sdílení jsou ke stažení tamtéž.

Připojujeme věc také zcela praktickou, a to aktuální
sazby pro výpočet stravného a cestného pro letošní rok.

Tento a další dokumenty a informace k tématu pracovních a jiných cest najdete na
https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-farni-sbory/.

Žádáme také ty, kdo si nárokují v ÚCK proplacení cestného za rok 2021, aby cestovní příkaz zaslali nejpozději do 15. ledna
2022.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Alice B. Pištorová

referentka sekretariátu

+420 224 999 211

pistorova@e-cirkev.cz

..............................................................................................................................................................................


Všem sborům

Českobratrské církve evangelické

Praha, 2. prosince 2021

Slovo k Adventu

"Potěšujte, potěšujte můj lid... Panovník Hospodin přichází s mocí." Izajáš 40,1.10

"Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem." Píseň 399, Evangelický zpěvník, Praha 2021

Milé sestry, milí bratři,

letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo nebývalé břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, sráží nás zklamání, že nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na očkování a na přiměřenost vyhlašovaných opatření. Není snad rodiny, která by tím nebyla osobně zasažena.

Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na hranicích Evropy. Blíže nám než dříve, neboť jde o našeho polského souseda. Neutěšený je chlad nadcházejícího ročního období i mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi.

Očekáváme toužebně Hospodinův příchod. Přiznáváme tím, že jsme se dostali, kam jsme nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu ani sílu. Přiznáváme svůj podíl na bídě světa. Očekáváme Hospodinův příchod v podobě betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou ochotu nechat se Boží přítomností opět proměnit.

Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc. Jít vstříc Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista. V tento setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodinách, v našich shromážděních, ve vztahu ke zdravotníkům. Z ohledu na druhé dbejme předběžné opatrnosti a prevence třeba i za cenu osobní nechuti a nepohodlí. Z naděje na blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu.

Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým Duchem mezi nás, daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás důvěru v cestu milosrdenství, podpoř odhodlání jít ti vstříc: navštívit nemocného, obdarovat chudého, zastat se utištěného, povzbudit zklamaného, ocenit obětavého, dopřát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen.

Pán Bůh vám žehnej,

Váš

Pavel Pokorný


............................................................


Naši milí bratři a sestry, příznivci sboru, vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám oznámit,
že v našem malém evangelickém společenství došlo k velké změně. V měsíci listopad došlo ke změně  nového administrátora faráře. Takto jsme ve svých řadách přivítali i nového bratra faráře Štěpána Janču. Prakticky z toho pro nás plyne širší spolupráce s křesťany z Krnova. Chtěli bychom i Vás touto cestou povzbudit. Církev tu není jen pro své členy a příznivce. Duchovní služba je tu pro každého. Potřebujete-li duchovní, praktickou či duševní pomoc v této nelehké době, můžete se na nás obrátit
Bůh je stále s námi, všem těžkým okolnostem navzdory.

Mějte pokojné dny......................................................................................................................................................................................


Vánoční nabídka z Diakonie ČCE

Vážený pane faráři, milá sestro farářko, vážení presbyteři, milé presbyterky,

již nyní pilně připravujeme další ročník tradiční Postní sbírky. V roce 2022 bude již potřetí určena na podporu vzdělávání dětí syrských uprchlíků v libanonském Bejrútu.

Díky neutuchající podpoře ze sborů i soukromých dárců jsme v roce 2021 vybrali více než 1 milion Kč. Podařilo se nám také získat přízeň několika podporovatelů z řad známých osobností, kteří nám pomohli sbírku zviditelnit i mimo naši církev.

Pro rok 2022 připravujeme novinku. S jedním z ambasadorů sbírky, Pavlem Drdelem, kuchařem a majitelem restaurace Sůl a řepa, jsme se dohodli na vydání knihy s názvem Postní kuchařka na celý rok.

Kuchařka nabídne přes 80 postních receptů z lokálních čerstvých surovin, které si můžeme dopřát po celý rok. O úvodní slovo jsme požádali evangelického faráře, kaplana a vášnivého kuchaře, Pavla Rumla. Knihu vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Smart Press, které je známé svým kvalitním provedením kuchařek.

Výtěžek z prodeje knihy poputuje právě do Postní sbírky. Pokud si zájemci objednají knihu v předprodeji přímo, poputuje do sbírky rovných 50 % z ceny knihy, která činní 499 Kč.

Budeme vděční za hromadné objednání knížek prostřednictvím vašeho sboru, pokud je to ve vašich kapacitách. Počet objednaných kusů potřebujeme znát do 15. 12. 2021.

Platbu za knihy lze poslat do 20. 1. 2022 na účet 2400384700 / 2010 s variabilním symbolem 2022xxxx, kde xxxx je čtyřmístný kód vašeho sboru.

Připravili jsme pro vás jednoduchou tabulku pro vyplňování farníky, například při odchodu z kostela, a také vzorový voucher, který si mohou zájemci o knížku vytisknout a věnovat ho svým blízkým jako dárek. V okamžiku vydání knihy pošleme požadované množství k vám do farnosti. Konkrétní termín upřesníme, ale počítáme s koncem února před začátkem postního období.

V případě, že by taková činnost byla pro vás zátěží, mohou si lidé knihu podobným způsobem předkoupit od 15. listopadu na darovacím portálu Donio na adresewww.postnise.cz/postnikucharkadonio. Prosím, pokud uznáte, informujte své farníky.

Kniha bude k dostání v českých knihkupectvích od začátku postního období 2022, ale kvůli vyšším nákladům na tento typ distribuce získá z takového prodeje Postní sbírka jen 10 % z tržeb.

Budeme vděční za vaši podporu pro Postní kuchařku i sbírku. My se pak rádi postaráme o pomoc tam, kde to je potřeba. Případné dotazy směřujte na kolegu Michala Janečka, janecek@diakoniespolu.cz nebo 728266057.

S přáním klidného času nastávajícího Adventu v radosti a ve zdraví

Kristina Ambrožová

ředitelka

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

ČCE Bruntál, U Potoka 34, Bruntál
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!